lịch tu những ngày an vị Phật

Chi tiết

lịch tu những ngày an vị Phật

19/09/2014 07:06

LÒCH TU NHÖÕNG NGAØY AN VÒ PHAÄT
TÖØ NGAØY 22/8 - 26/8 AÂL 

---o0o---

- Ngày 22/8/âl:

- 3 giờ 30: Công phu khuya, Lăng Nghiêm

- 5 giôø  đến 8 giờ saùng: Nguyện hương khai kinh Vô Lượng Thọ.

            (trừ những vị cằm máy phiên niệm Phật)

- 8 giờ đến 11 giờ  trưa: Niệm và lạy Phật, Cúng Ngọ.

- 1 giờ đến 4 giờ  chiều: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ, Công Phu chiều.

- 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối: Tụng Kinh Vô Lượng Thọ

- Ngày 23/8/âl:

- 3 giờ 30: Công phu khuya, Lăng Nghiêm

- 5 giôø  đến 8 giờ saùng:  Nguyện hương khai kinh Di Đà (âm).

            (trừ những vị cằm máy phiên niệm Phật)

- 8 giờ đến 11 giờ  trưa:   Niệm và lạy Phật, Cúng Ngọ.

- 1 giờ đến 4 giờ  chiều:   Tụng Kinh Di Đà, Công Phu chiều.

- 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối:  Tụng Kinh Di Đà.

- Ngày 24/8/âl:

- 3 giờ 30: Công phu khuya, Lăng Nghiêm

- 5 giôø - 8 giờ saùng: Phieân Chúng: Nguyện hương khai kinh Dược Sư.

            (trừ những vị cằm máy phiên niệm Phật)

- 8 giờ đến 11 giờ  trưa:Phieân Na: Niệm và lạy Phật, Cúng Ngọ.

- 1 giờ đến 4 giờ  chiều:  Tụng Kinh Dược Sư, Công Phu chiều.

- 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối:  Tụng Kinh Dược Sư.

- Ngày 25/8/âl:

- 3 giờ 30: Công phu khuya, Lăng Nghiêm

- 5 giôø  đến 8 giờ saùng:   Nguyện hương khai kinh Địa Tạng.

            (trừ những vị cằm máy phiên niệm Phật)

- 8 giờ đến 11 giờ  trưa:  Niệm và lạy Phật, Cúng Ngọ.

- 1 giờ đến 4 giờ  chiều:  Tụng Kinh Địa Tạng, Công Phu chiều.

- 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối:  Tụng Kinh Địa Tạng.

- Ngày 26/8/âl:

- 3 giờ 30: Công phu khuya, Lăng Nghiêm

- 8 giờ đến 11 giờ  trưa:   Lạy Ngũ Bách Danh, Cúng Ngọ.

- 4 giờ chiều: Khai Tụng Kinh Địa Tạng.

- Ngày 27/8/âl:

- 3 giờ 30: Công phu khuya, Lăng Nghiêm

- 7 giờ 30: Tụng Kinh Phổ Môn, Lễ An Vị Phật, Cúng Ngọ.

- 10 giờ 30: Cúng Dường Trai Tăng.

Bài viết khác

Online

Online Lượt truy cập